Egzekucja świadczeń alimentacyjnych – Ustawa

Z dniem 11.01.2019 w życie weszła ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Zgodnie z treści? Ustawy:

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.2) ) wprowadza się następuj?ce zmiany:

1) w art. 831 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) 50% kwot diet przysługuj?cych z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;”

 

Zatem w przypadku zajęć komorniczych z tytułu świadczeń alimentacyjnych należy prócz potr?ceń na wynagrodzeniu, dokonywać także potr?ceń z wypłacanej diety w wysokości 50%.