Kadry i płace

Zlecenie usług kadrowo-płacowych naszej firmie to wiele zalet, takich jak redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry czy zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.


Gwarantujemy współpracującym z nami podmiotom zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i zachowania poufności danych.
Zapewniamy rzetelne, staranne oraz zgodne z obowiązującym prawem prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji kadrowo – płacowej.
Elastyczność – dokładny zakres świadczonych usług ustalamy wspólnie z Klientem, indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb.

1. Sporządzanie listy płac.

Lista płac to dokument księgowy potwierdzający naliczenie pensji dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami finansowanymi, zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Prawidłowo sporządzona lista płac ułatwia poprawne wypełnienie deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Listę płac sporządzamy na podstawie takich dokumentów jak: umowy o pracę, ewidencji czasu pracy czy informacji o przyznanych składnikach dodatkowych.

2. Prowadzenie akt osobowych.

Teczki osobowe zatrudnionych to dokumenty najczęściej oglądane przez kontrolujących zakłady pracy inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Akt osobowych pracownika zażąda od pracodawcy również Sąd Pracy, w razie złożenia przez pracownika pozwu dotyczącego roszczeń ze stosunku pracy. Porządek w dokumentacji pracowniczej warto zachować, także ze względu na własną wygodę, możliwość sprawnego odnalezienia potrzebnego dokumentu oraz sprawnego ustalenia obecnego stanowiska pracownika, wymiaru zatrudnienia, uprawnień urlopowych.

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych, wynikających z kodeksu pracy.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, prowadzimy oddzielne akta osobowe dla każdego pracownika, które dzielone są na cztery części: A, B, C i D. Każda z części akt odpowiada innemu etapowi stosunku pracy. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych rozdziałach są ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym. Każdy rozdział opatrzony jest spisem treści.

Oprócz dokumentacji obligatoryjnej, uregulowanej w prawie pracy , do akt osobowych kierowcy dołączamy oświadczenia mające na celu dokładniejsze uregulowanie wzajemnej współpracy.

3. Przygotowanie umów oraz Regulaminów.

Przygotowujemy dla kierowców umowy: o pracę, zlecenia, o dzieło. Precyzujemy jasno obowiązki i zadania kierowców w treści umowy. Sporządzając umowę dla kierowcy bierzemy pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorstwa.

Regulamin pracy określa wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy. Określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Poprzez odpowienio spisany regulamin pracy, można zoptymalizować pracę przedsiębiorstwa.

Precyzujemy prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika zgodnie z potrzebami danego przedsiębiorstwa. Dopasowujemy treść postanowień do rodzaju i charakteru prowadzonej działalności.

4. Rozliczanie delegacji.

Rozliczamy krajowe i międzynarodowe delegacje z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek na delegacje i rachunki z podróży służbowych. Wszelkie wyliczenia prowadzimy na bieżąco oraz ze szczególną starannością, ponieważ coraz częściej dochodzi do roszczeń pracowników za podróże służbowe, czyli delegacje i ryczałty przysługujące za noclegi. Przypadki te dotyczą głównie roszczeń za podróże zagraniczne, których stawki są obliczane w walucie kraju, na terenie którego kierowca przebywał, wykonując swoje obowiązki słuzbowe. Mnożąc sumę zaległych diet przez liczbę dni pracy, za które one przysługują, okazuje się, że takie roszczenia kierowcy sięgają dziesiątek tysięcy złotych wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi od poszczególnych kwot. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 

5. Dobór systemu czasu pracy.

Doradzamy w wyborze optymalnego dla przedsiębiorstwa systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, pory i godzin nocnych. Odpowiednio dobrany system czasu pracy ma na celu ograniczenie przestojów, nadgodzin, dyżurów, czy godzin nocnych kierowców.