Letnie ograniczenia weekendowe

Przypominamy, że z dniem 30.06.2017 w życie wchodzi okresowe ograniczenie oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczaj?cej 12 ton, z wył?czeniem autobusów.

Powyższe obostrzenia obowi?zuj?:

a) od godziny 1800 do godziny 2200 w pi?tek,

b) od godziny 800 do godziny 1400 w sobotę,

c) od godziny 800 do godziny 2200 w niedzielę.

 

§ 3. 1. Przepisy § 2 nie maj? zastosowania do: 
1)  pojazdów  Policji,  Inspekcji  Transportu  Drogowego,  Straży  Granicznej,  Służby  Celnej,  Sił  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Biura  Ochrony  Rz?du,  pogotowia  technicznego,  jednostek  ochrony 
przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i 
ochrony przed skażeniami; 
2)  pojazdów bior?cych udział w: 
a)  akcjach ratowniczych, 
b)  akcjach humanitarnych, 
c)  usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, 
d)  usuwaniu awarii; 
3)  pojazdów używanych: 
a)  przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, b)  do przewozu żywych zwierz?t, 
c)  dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierz?t, 
d)  dla  potrzeb  bezpośredniego  zaopatrzenia  statków  morskich  w  paliwo,  materiały  olejowe,  olej 
smarowy, części zamienne oraz wodę pitn?, 
e)  do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, 
f)  do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w zwi?zku z organizacj? tych imprez, 
g)  do przewozu prasy stanowi?cej znaczn? część ładunku lub znaczn? część dostępnej przestrzeni 
ładunkowej, 
h)  do przewozu lekarstw i środków medycznych, 
i)  do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowi?cych znaczn? część ładunku lub 
znaczn? część dostępnej przestrzeni ładunkowej, 
j)  w  zwi?zku  z  niezbędnym  utrzymaniem  ci?głości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług 
przedsiębiorstwa pracuj?cego w ruchu ci?głym, 
k)  do  przewozu  towarów  niebezpiecznych  w  ilościach,  dla  których  wymagane  jest  oznakowanie 
pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, 
l)  do przewozu artykułów szybko psuj?cych się i środków spożywczych, określonych w zał?czniku 
do  rozporz?dzenia,  stanowi?cych  znaczn?  część  ładunku  lub  znaczn?  część  dostępnej 
przestrzeni ładunkowej, 
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, 
n)  do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, 
o)  do przewozu towarów  wyładowanych  z  wagonów na stacji kolejowej,  w promieniu 50 km od tej 
stacji, 
p)  w transporcie kombinowanym, 
r)   dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych; 
4)  pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ci?gników rolniczych; 
5)  pojazdów  powracaj?cych  z  zagranicy  w  celu  zakończenia  przewozu  drogowego  lub  do  odbiorcy 
przewożonego ładunku, maj?cych siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
6)  pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  terminami  lub  godzinami 
obowi?zywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekuj?cych 
na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.