Prawo jazdy – kod 95

Przypominamy

Kod 95 jest obowi?zuj?cym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzaj?cym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracuj?cy w transporcie drogowym. Data ważności zamieszczona jest w kolumnie 12. prawa jazdy.

W kolumnie 11 znajduje się data ważności uprawnienia. W dniu jej upływu prawo jazdy na dan? kategorię TRACI WAŻNOŚĆ. Mimo ważnego kodu 95. umieszczonego w kolumnie 12.

Daty z kolumny 11 i 12 nie zawsze s? takie same, należy zatem zwrócić szczególn? uwagę na daty z obydwu kolumn.