Projekt ustawy wdrażającej pakiet mobilności

7 grudnia br. wpłyn?ł do Sejmu projekt ustawy, który wprowadza zmiany m.in. w ustawie o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców – chodzi o dostosowanie prawa krajowego do wspólnotowego, czyli do wymogów zwi?zanych z wprowadzeniem Pakietu mobilności.

Najważniejsze zmiany dotycz?:

  • kierowcy, który wykonuj? przejazdy na trasach międzynarodowych, będ? uznawani za pracowników delegowanych, tzn. zostanie wprowadzony obowi?zek wypłacania im wynagrodzeń na poziomie, który jest określony w kraju, w którym świadcz? pracę;
  • przewoźnicy zobowi?zani będ? do posiadania miejsca siedziby, w której dostępne będ? oryginały dokumentów zwi?zanych z prowadzon? główn? działalności? transportow? przedsiębiorcy;
  • na terenie Polski zostanie wprowadzony obowi?zek prowadzenia ksi?g rachunkowych;
  • katalog wykroczeń zostanie poszerzony o dodatkowe zapisy, które prowadz? do utarty dobrej reputacji przedsiębiorcy oraz zarz?dzaj?cego transportem;
  • zostały dopracowane przepisy zwi?zane z organizacj? kabotażu na terenie Unii Europejskiej, gdzie uwzględniono także zasadny, na których będ? organizowane i kontrolowane takie operacje w Polsce;
  • od 20 maja 2022 r. każdy przewoźnik drogowy będzie musiał posiadać odpowiednie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także licencję wspólnotow?, jeśli transport realizowany jest samochodami o DMC od 25,5 t do 3,5t.;

Wszystkie wspomniane rozwi?zania powinny wejść w życie po upływie miesi?ca od daty publikacji, chyba że został określony inny termin ich wprowadzenia.