UE: Porozumienie ws. delegowania pracowników.

Zgodnie z nowymi założeniami przyjętymi przez Parlament Europejski oraz Radę, delegowanie pracownika nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Tylko w wyj?tkowych sytuacjach okres ten może być przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy.

Przyjęte zmiany maj? chronić pracowników oraz zapewnić uczciw? konkurencję.

W trakcie odbywania delegacji pracownicy otrzymywać będ? conajmniej minimalne wynagrodzenie obowi?zuj?ce w danym kraju, do którego zostali oddelegowani. Pracodawcy, którzy będ? delegować pracowników do krajów UE, będ? zmuszeni przestrzegać nie tylko przepisów reguluj?cych płacę minimalna, ale też porozumienia branżowe/sektorowe. Pracodawca będzie również zobowi?zany do pokrycia kosztów podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania. Warunki zakwaterowania będ? musiały być godziwe oraz zgodne z obowi?zuj?cymi regulacjami w danym kraju.

Po okresie 12 miesięcy (w wyj?tkowych sytuacjach 18 miesięcy) pracownik delegowany będzie mógł nadal podejmować pracę w kraju przyjmuj?cym, jednak w tym momencie będ? go obowi?zywały przepisy prawa pracy danego kraju, w pełnym jego zakresie.

Nowe założenia maj? równiez dotyczyć sektora transportu, jednak do czasu wejścia w życie Pakietu Mobilności oraz regulacji sektorowych, dyrektywa o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym będzie stosowana jak do tej pory. 

Projekt musi zatwierdzić Parlament i Rada.